Aktualności
Aktualizacja: 2013-11-22
Aktualności

2013-11-22

Uprzejmie informujemy, że w zakładce „Wyniki naboru wniosków” na podstronie Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich opublikowane zostały wyniki naboru 1 z Programu Rocznego 2013.


2013-11-04

Szkolenie dla Beneficjentów EFU i EFI  – 11 grudnia 2013 r.

Pragniemy poinformować, że w dniu 11 grudnia 2013 r., Władza Wdrażająca Programy Europejskie przeprowadzi jednodniowe szkolenie dla Beneficjentów Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich. Zakres szkolenia dotyczyć będzie merytorycznych i finansowych aspektów realizacji projektów.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na szkolenie do dnia 29 listopada 2013 r. do godziny 16.00. na adres mailowy: magdalena.fila-slazynska@wwpe.gov.pl.

Informacja o miejscu szkolenia zostanie przekazana osobom zainteresowanym uczestnictwem.

W przypadku dużej liczby chętnych Instytucja Delegowana zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby uczestników reprezentujących jednego Beneficjenta.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Magdaleną Fila-Ślażyńską, tel. 022 542 84 58.


2013-06-13

Pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach EFI w ramach Programu Rocznego 2013

W dniu 13 czerwca 2013 r. Władza Wdrażająca Programy Europejskie ogłasza pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w działaniach konkursowych w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich. Więcej...


2012-12-20

Uprzejmie informujemy, iż Komisja Europejska ogłosiła nabór projektów w ramach Działań Wspólnotowych 2012-2013 (Community Actions) Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.

Niezbędne informacje znajdują się pod wskazanym adresem:http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/integration-fund/calls/call_20121213/index_en.htm

2012-12-13

PILNE!

W związku z informacją zamieszczoną na stronie internetowej dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie zwrotu niewykorzystanych środków w 2012 roku, uprzejmie informujemy, iż szczegółowe zestawienia wydatkach poniesionych do dnia 31 grudnia 2012 r. należy przesłać w formie papierowej do WWPE na adres: ul. Rakowiecka 2a, 02-517 Warszawa.
Dodatkowo przypominamy, iż zgodnie z art. I.4.3. umowy finansowej Beneficjent zwraca środki z dotacji udzielonej z budżetu państwa w części niewykorzystanej do końca roku kalendarzowego. „Dotację udzieloną z budżetu państwa” należy rozumieć jako środki z Funduszu (EFI, EFU, EFPI) oraz budżetu państwa, zaś niewykorzystanie należy rozumieć jako poniesienie wydatków w kwocie, która po pomnożeniu przez procent wskazany w art. I.3.3. da wartość mniejszą niż otrzymana zaliczka.

2012-12-05

PILNE!

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art. I.5 umowy finansowej istnieje obowiązek przesłania do WWPE, do dnia 15 stycznia 2013 r. szczegółowego zestawienia wydatkach poniesionych do dnia 31 grudnia 2012 r. Szczegółowe zestawienie wydatków powinno zostać sporządzone na obowiązującymformularzu-zestawienia wydatków(do pobrania ze strony Funduszu, zakładka Dokumenty->Podręczniki i Instrukcje)

Natomiast zwrot niewykorzystanych środków powinien zostać dokonany do dnia 15 stycznia 2013 r. (na konto w NBP o/okręgowy w Warszawie Rachunek 15 1010 1010 0048 2213 9135 0000)

2012-11-14

Szkolenie dla Beneficjentów EFU, EFI i EFPI – 5 i 6 grudnia 2012 r.

Pragniemy poinformować, że w dniu 5 i 6 grudnia 2012 r., Władza Wdrażająca Programy Europejskie planuje przeprowadzenie szkolenia dla beneficjentów Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców, Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów.

5 grudnia odbędzie się szkolenie dotyczące merytorycznych aspektów realizacji projektów, m.in. dokumentowania działań projektowych i przygotowywania raportów merytorycznych, wprowadzania zmian w projekcie oraz ochrony danych osobowych.
6 grudnia odbędzie się szkolenie dotyczące finansowych aspektów realizacji projektów.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na szkolenie (zawierających informację o wyborze dnia szkoleniowego: 5 lub 6 grudnia) do dnia 26 listopada 2012 r. do godziny 14.00. na adres mailowy: marta.smagowicz@wwpe.gov.pl.

Szczegóły dotyczące szkolenia zostaną przesłane 28 listopada 2012 r.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Martą Smagowicz, tel. 022 542 84 60.


2012-10-04
Pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach EFI na program roczny 2012
W dniu 4 października 2012 r. Władza Wdrażająca Programy Europejskie ogłasza pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w działaniach konkursowych w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich  > Nabór 2012

2012-09-28
Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 października 2012 r. wprowadzamy nowy wzór oświadczenia ogólnego (załącznik nr 11 do Podręcznika dla Beneficjenta).
Załącznik można pobrać w zakładce – Dokumenty –>
Podręczniki i Instrukcje.
Ponadto w zakładce
Promocja
zostały zamieszczone oznaczenia do wykorzystania podczas realizacji projektów: flaga Unii Europejskiej połączona z nazwą Funduszu / z nazwą Programu Ogólnego SOLID.

2011-12-23
PILNE!
Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art. I.5 umowy finansowej istnieje obowiązek przesłania do WWPE, do dnia 15 stycznia 2012 r. szczegółowego oświadczenia o wydatkach poniesionych do dnia 31 grudnia 2011 r. Szczegółowe oświadczenie powinno zostać sporządzone na formularzu-zestawieniu wydatków

Natomiast zwrot niewykorzystanych środków powinien zostać dokonany do dnia 15 stycznia 2012 r. (na konto w NBP o/okręgowy w Warszawie Rachunek 15 1010 1010 0048 2213 9135 0000/2011).


2011-12-09
W dniu 5 grudnia 2011 roku został zmodyfikowany Podręcznik dla Beneficjenta dla Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców, Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów i Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.
Zmiana polega na rozszerzeniu grupy docelowej Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich o cudzoziemców, którzy złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w trybie abolicji zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 191, poz. 1133).

2011-12-07
Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art. I.5 umowy finansowej istnieje obowiązek przesłania do WWPE, do dnia 15 stycznia 2012 r. szczegółowego oświadczenia o wydatkach poniesionych do dnia 31 grudnia 2011 r. Szczegółowe oświadczenie powinno zostać sporządzone na formularzu-zestawieniu wydatków (do pobrania ze strony Funduszu, zakładka "Realizacja projektów").

2011-09-09
Uprzejmie informujemy, że powstała „Instrukcja Wypełniania Formularza Wskaźników” dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu 2010.
2011-07-25
W dniu 26 lipca 2011 wchodzi w życie podręcznik dla beneficjenta projektów realizowanych w trybie konkursowym zgodnie z nowymi zasadami kwalifikowalności wydatków w ramach EFU, EFPI oraz EFIOPT.
Więcej informacji tutaj

2011-05-12
Uprzejmie informujemy, iż Komisja Europejska przyjęła Decyzję zmieniającą zasady kwalifikowalności wydatków dla Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich. Decyzja dostępna jest w zakładce Dokumenty.

2011-04-27
Uprzejmie informujemy, iż kwoty wynikające z:
  1. Artykułu I.4.3 Umowy Finansowej,
  2. końcowego rozliczenia projektu, pozostająca do zwrotu, braku kwalifikowalności środków w ramach projektu,
  3. zgłoszonych korekt finansowych

powinny być zwrócone przez Beneficjenta na rachunek bankowy w Narodowym Banku Polskim o numerze 52 1010 1010 0048 4813 9135 0000

Ponadto opis na przelewie powinien zawierać następujące dane:

  • nazwę programu i numer projektu;
  • określenie kwoty należności głównej oraz ewentualnych  odsetek;
  • tytuł zwrotu (nieprawidłowość/korekta/zwrot niewykorzystanych środków).

Aktualizacja: 2011-09-19
Archiwum aktualności