2014-09-12
Ze szwajcarską precyzją rozwijamy Twój region
W związku z akcją promocyjną organizowaną przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia pawilonu w kształcie szwajcarskiego...

2014-09-11
WWPE poszukuje pracowników na stanowisko: specjalisty/ starszego specjalisty w Wydziale Wdrażania Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy
w ramach Departamentu Programów Europejskich do wdrażania projektów realizowanych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

2014-07-15
VIII edycja konkursu "Dobre praktyki EFS 2014"
Już po raz ósmy mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w organizowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju konkursie „Dobre praktyki EFS 2014”, przeznaczonym dla...

2014-07-15
Znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Od 1 lipca 2014 r. obowiązuje znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SzOP). Przedmiotowy dokument został zatwierdzony przez Pawła Orłowskiego,...

2014-06-18
Komunikat dotyczący zamknięcia Polskiego Programu Narodowego Phare 2001 (PL0101-PL0107)
WWPE informuje, że Krajowy Urzędnik zatwierdzający otrzymał z Komisji Europejskiej informację nt. zamknięcia Polskiego Programu Narodowego Phare 2001 (PL0101-PL0107).  W związku z powyższym WWPE...

2014-05-27
Komunikat dotyczący zasad dokonywania zmian prawno-organizacyjnych w statusie beneficjenta, które mogą mieć wpływ na realizację projektu
lub osiągnięcie celów projektu oraz zasad udzielania zgody na dokonywanie czynności rozporządzających na inny podmiot 

2014-05-23
Zmiana progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w projektach PO KL
16 kwietnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje podwyższenie progu stosowania...

2014-04-11
Nowa wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2 kwietnia 2014 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2014-04-08
Informacja o dniach wolnych - odbiór dni za święta wypadające w sobotę.
Uprzejmie informujemy, że wydane zostało "Zarządzeniem Dyrektora WWPE w sprawie wyznaczenie dni wolnych od pracy".

2014-03-31
Szkolenie dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Poddziałania 1.3.1 PO KL - Projekty na rzecz społeczności romskiej w zakresie rozliczania wniosków o płatność i kwalifikowalności wydatków.
Władza Wdrażająca Programy Europejskie zaprasza na szkolenie dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Poddziałania 1.3.1 - Projekty na rzecz społeczności romskiej Program Operacyjny...

2014-03-25
Kontrola I stopnia projektów w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej
W związku ze zmianą instytucji odpowiedzialnej za kontrolę I stopnia projektów realizowanych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej:

2014-02-25
Ponadnarodowe Forum Partnerskie w Malmö, 7-8.04.2014
Uprzejmie informujemy, że Partner Krajowej Instytucji Wspomagającej (KIW), Szwedzka Rada EFS - Biuro Regionalne dla Południowej Szwecji w Malmö organizuje Ponadnarodowe Forum Partnerskie w Malmö....

2014-02-21
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 lutego 2014 zatwierdziło aktualizację Wytycznych dla beneficjentów w ramach Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, dla których WWPE pełni funkcję kontrolera I stopnia.
Zaktualizowane Wytyczne dla każdego z ww. Programów znajdą Państwo w zakładce Europejska Współpraca Terytorialna.

2014-02-13
Nowa wersja Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (GWA-E)
Uprzejmie informujemy, że Instytucja Zarządzająca dla Programu Operacyjnego Kapitał ludzki udostępniła wersję 8.7.2 Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (generator off-line) będącą...

2014-02-13
Nowa wersja 7.5.2 Generatora Wniosków Płatniczych (GWP) dla PO KL
Władza Wdrażająca Programy Europejskie informuje, iż w dniu 3 lutego 2014 r. Instytucja Zarządzająca PO KL udostępniła Generator Wniosków Płatniczych w wersji 7.5.2.

2013-12-30
UWAGA – ZMIANA !!! Pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach EFPI na program roczny 2013.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 stycznia 2014 r. pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w działaniach konkursowych w ramach Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów został...

2014-01-27
Uprzejmie informujemy, że od stycznia 2014 roku Instytucją Delegowaną
dla Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, Funduszu Granic Zewnętrznych, Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców i Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów...

2013-12-23
Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art. I.5 umowy finansowej istnieje obowiązek przesłania do WWPE
do dnia 15 stycznia 2014 r. szczegółowego zestawienia wydatkach poniesionych do dnia 31 grudnia 2013 r. Szczegółowe zestawienie wydatków powinno zostać sporządzone na obowiązującym

2013-12-19
OGŁOSZENIE O ZAMKNIĘCIU KONKURSU nr 5/1.3.1 PO KL
WŁADZA WDRAŻAJĄCA PROGRAMY EUROPEJSKIE ogłasza zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 1: Zatrudnienie i...

2013-09-20
UWAGA!!! Możliwość wsparcia w zakresie weryfikacji postępowań przetargowych dla Beneficjentów działania 8.3.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 sierpnia 2013 roku została podpisana umowa nr 6/Infostrategia/MAC/UW-UR/13 pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Administracji i Cyfryzacji (MAiC), a...

2013-09-04
Lista rankingowa dla I Naboru 2013 z Działania 8.4 PO IG
dostępna jest w zakładce Innowacyjna Gospodarka / Zatwierdzone projekty i statystyki naborów.

2013-08-21
Lista rankingowa dla I Naboru 2013 z Działania 8.3 PO IG
dostępna jest w zakładce Innowacyjna Gospodarka / Zatwierdzone projekty i statystyki naborów.