2015-01-23
Władza Wdrażająca Programy Europejskie poszukuje pracownika na stanowisko Starszego Specjalisty
w Wydziale Administracyjno-Organizacyjnym w Departamencie Finansowo - Administracyjnym

2015-01-20
Władza Wdrażająca Programy Europejskie poszukuje pracownika na stanowisko od Młodszego Specjalisty do Specjalisty
do Departamentu Kompetencji Cyfrowych

2015-01-14
Zaproszenie do składania wniosków o dotacje w ramach programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w Województwie lubelskim”
12 stycznia 2015 roku, w ramach programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim” realizowanego przez Gminę Mełgiew, rozpoczął...

2014-12-30
Władza Wdrażająca Programy Europejskie jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ogłasza konkurs na...

2014-12-23
Uruchomienie Bazy Konkurencyjności dla projektów PO KL
Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL) przygotowała narzędzie informatyczne o nazwie Baza konkurencyjności.

2014-09-26
Nowa wersja Zasad Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
9 września 2014 r. Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, zatwierdził zmieniony dokument Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2014-09-12
Ze szwajcarską precyzją rozwijamy Twój region
W związku z akcją promocyjną organizowaną przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia pawilonu w kształcie szwajcarskiego...

2014-07-15
Znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Od 1 lipca 2014 r. obowiązuje znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SzOP). Przedmiotowy dokument został zatwierdzony przez Pawła Orłowskiego,...

2014-06-18
Komunikat dotyczący zamknięcia Polskiego Programu Narodowego Phare 2001 (PL0101-PL0107)
WWPE informuje, że Krajowy Urzędnik zatwierdzający otrzymał z Komisji Europejskiej informację nt. zamknięcia Polskiego Programu Narodowego Phare 2001 (PL0101-PL0107).  W związku z powyższym WWPE...

2014-05-27
Komunikat dotyczący zasad dokonywania zmian prawno-organizacyjnych w statusie beneficjenta, które mogą mieć wpływ na realizację projektu
lub osiągnięcie celów projektu oraz zasad udzielania zgody na dokonywanie czynności rozporządzających na inny podmiot 

2014-05-23
Zmiana progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w projektach PO KL
16 kwietnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje podwyższenie progu stosowania...

2014-04-11
Nowa wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2 kwietnia 2014 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.