2014-09-26
Nowa wersja Zasad Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
9 września 2014 r. Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, zatwierdził zmieniony dokument Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2014-09-12
Ze szwajcarską precyzją rozwijamy Twój region
W związku z akcją promocyjną organizowaną przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia pawilonu w kształcie szwajcarskiego...

2014-07-15
Znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Od 1 lipca 2014 r. obowiązuje znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SzOP). Przedmiotowy dokument został zatwierdzony przez Pawła Orłowskiego,...

2014-06-18
Komunikat dotyczący zamknięcia Polskiego Programu Narodowego Phare 2001 (PL0101-PL0107)
WWPE informuje, że Krajowy Urzędnik zatwierdzający otrzymał z Komisji Europejskiej informację nt. zamknięcia Polskiego Programu Narodowego Phare 2001 (PL0101-PL0107).  W związku z powyższym WWPE...

2014-05-27
Komunikat dotyczący zasad dokonywania zmian prawno-organizacyjnych w statusie beneficjenta, które mogą mieć wpływ na realizację projektu
lub osiągnięcie celów projektu oraz zasad udzielania zgody na dokonywanie czynności rozporządzających na inny podmiot 

2014-05-23
Zmiana progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w projektach PO KL
16 kwietnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje podwyższenie progu stosowania...

2014-04-11
Nowa wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2 kwietnia 2014 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.