2014-04-16
10 lat Polski w Unii Europejskiej
1 maja obchodzić będziemy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wraz z partnerami z całej Polski planuje liczne działania, które...

2014-04-14
Władza Wdrażająca Programy Europejskie poszukuje pracownika na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale Projektów Systemowych
w Departamencie Systemu Zarządzania i Kontroli

2014-04-11
Nowa wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2 kwietnia 2014 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2014-04-08
Informacja o dniach wolnych - odbiór dni za święta wypadające w sobotę.
Uprzejmie informujemy, że wydane zostało "Zarządzeniem Dyrektora WWPE w sprawie wyznaczenie dni wolnych od pracy".

2014-04-08
Władza Wdrażająca Programy Europejskie poszukuje pracownika na stanowisko Specjalisty / Starszego Specjalisty w Wydziale Pomocy Technicznej
w Departamencie Finansowo - Administracyjnym

2014-03-31
Szkolenie dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Poddziałania 1.3.1 PO KL - Projekty na rzecz społeczności romskiej w zakresie rozliczania wniosków o płatność i kwalifikowalności wydatków.
Władza Wdrażająca Programy Europejskie zaprasza na szkolenie dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Poddziałania 1.3.1 - Projekty na rzecz społeczności romskiej Program Operacyjny...

2014-03-25
Kontrola I stopnia projektów w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej
W związku ze zmianą instytucji odpowiedzialnej za kontrolę I stopnia projektów realizowanych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej:

2014-02-25
Ponadnarodowe Forum Partnerskie w Malmö, 7-8.04.2014
Uprzejmie informujemy, że Partner Krajowej Instytucji Wspomagającej (KIW), Szwedzka Rada EFS - Biuro Regionalne dla Południowej Szwecji w Malmö organizuje Ponadnarodowe Forum Partnerskie w Malmö....

2014-02-21
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 lutego 2014 zatwierdziło aktualizację Wytycznych dla beneficjentów w ramach Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, dla których WWPE pełni funkcję kontrolera I stopnia.
Zaktualizowane Wytyczne dla każdego z ww. Programów znajdą Państwo w zakładce Europejska Współpraca Terytorialna.

2014-02-13
Zmiana w kierownictwie WWPE
Jarosław Pasek został powołany na stanowisko dyrektora Władzy Wdrażającej Programy Europejskie. Posiada on wieloletnie doświadczenie związane z wdrażaniem i realizowaniem projektów...

2014-02-13
Nowa wersja Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (GWA-E)
Uprzejmie informujemy, że Instytucja Zarządzająca dla Programu Operacyjnego Kapitał ludzki udostępniła wersję 8.7.2 Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (generator off-line) będącą...

2014-02-13
Nowa wersja 7.5.2 Generatora Wniosków Płatniczych (GWP) dla PO KL
Władza Wdrażająca Programy Europejskie informuje, iż w dniu 3 lutego 2014 r. Instytucja Zarządzająca PO KL udostępniła Generator Wniosków Płatniczych w wersji 7.5.2.

2014-02-12
WAŻNE - Korespondencja do WWPE
Uprzejmie informujemy, że w związku z przeprowadzką WWPE do siedziby przy ul. Syreny 23 całość korespondencji należy adresować i przesyłać wyłącznie na nowy adres.

2014-01-17
ZMIANA SIEDZIBY WWPE
Informujemy, że Władza Wdrażająca Programy Europejskie znajduje się obecnie w trakcie zmiany swojej siedziby.  Nowy adres: ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa. Od dnia 3 lutego prosimy całość...

2013-12-30
UWAGA – ZMIANA !!! Pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach EFPI na program roczny 2013.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 stycznia 2014 r. pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w działaniach konkursowych w ramach Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów został...

2014-01-27
Uprzejmie informujemy, że od stycznia 2014 roku Instytucją Delegowaną
dla Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, Funduszu Granic Zewnętrznych, Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców i Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów...

2013-12-23
Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art. I.5 umowy finansowej istnieje obowiązek przesłania do WWPE
do dnia 15 stycznia 2014 r. szczegółowego zestawienia wydatkach poniesionych do dnia 31 grudnia 2013 r. Szczegółowe zestawienie wydatków powinno zostać sporządzone na obowiązującym

2013-12-19
OGŁOSZENIE O ZAMKNIĘCIU KONKURSU nr 5/1.3.1 PO KL
WŁADZA WDRAŻAJĄCA PROGRAMY EUROPEJSKIE ogłasza zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 1: Zatrudnienie i...

2013-12-18
Informujemy, że po 7 latach pracy przy wdrażaniu projektów 3 działań XI priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe”
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013:

2013-09-20
UWAGA!!! Możliwość wsparcia w zakresie weryfikacji postępowań przetargowych dla Beneficjentów działania 8.3.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 sierpnia 2013 roku została podpisana umowa nr 6/Infostrategia/MAC/UW-UR/13 pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Administracji i Cyfryzacji (MAiC), a...

2013-09-04
Lista rankingowa dla I Naboru 2013 z Działania 8.4 PO IG
dostępna jest w zakładce Innowacyjna Gospodarka / Zatwierdzone projekty i statystyki naborów.

2013-08-21
Lista rankingowa dla I Naboru 2013 z Działania 8.3 PO IG
dostępna jest w zakładce Innowacyjna Gospodarka / Zatwierdzone projekty i statystyki naborów.

2013-06-13
Pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach EFI w ramach Programu Rocznego 2013
W dniu 13 czerwca 2013 r. Władza Wdrażająca Programy Europejskie ogłasza pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w działaniach konkursowych w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz...

2013-05-24
Kontrole zewnętrzne w projektach 11. osi POIS – przekazywanie dokumentacji
WWPE przypomina o obowiązku przedłożenia Instytucji Wdrażającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej kopii informacji pokontrolnych oraz zaleceń...

2013-05-20
Kontrole zewnętrzne w projektach 7. i 8. osi POIG – przekazywanie dokumentacji
Zgodnie z § 9 umowy/porozumienia o dofinansowanie Beneficjent jest obowiązany do przedłożenia Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia kopii informacji pokontrolnych oraz zaleceń...

2013-05-17
Ważny komunikat dot. zawieszenia II naboru w ramach działania 8.4 PO IG!
Władza Wdrażająca Programy Europejskie informuje, że w związku z prawdopodobieństwem całkowitego wyczerpania alokacji w działaniu 8.4 PO IG w wyniku przeprowadzenia ostatniego konkursu w tym...

2013-03-19
Wsparcie WWPE – POIG
Na podstawie umowy nr 1/FFW/2012 z dnia 29 października 2012 r. Fundacja Fundusz Współpracy realizuje zadania na rzecz wsparcia Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, dla Programu Operacyjnego...

2013-02-25
Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 8.4 PO IG
Uprzejmie informujemy, iż nabór wniosków o dofinansowanie w trybie I rundy aplikacyjnej 2013 r. w ramach działania 8.4 PO IG rozpoczyna się w dniu 11 marca 2013 r. i będzie trwał do 5 kwietnia...

2013-01-09
WWPE przekazuje informację o skutku wydania wyroku ETS z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie C-465/11 Forposta i ABC Direct Contact dla stosowania art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych.
Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej przedstawił interpretację skutku wyroku ETS z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie C-465/11 11 Forposta i ABC Direct  Contact dla stosowania...

2013-01-09
Harmonogram planowanych naborów z działania 8.3 i 8.4 PO IG w 2013 r.
WWPE przedstawia harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach działania 8.3 i 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

2012-12-12
Władza Wdrażająca Programy Europejskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów o wartości do 20 000 PLN w działaniach konkursowych
w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców na rok 2011.

2012-11-23
Uprzejmie informujemy, iż Komisja Europejska ogłosiła nabór projektów w ramach Community Actions 2012 Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów.
Niezbędne informacje znajdują się pod wskazanym adresem: